UAB

Tots els Reglaments, normatives, acords dels òrgans de govern, …

destacats

Reglament Claustre + Compossició del Claustre

Normes Interpretatives del Reglament del Claustre

EXTRACTES INTERESSANTS I ÚTILS

DELS ESTATUTS DE LA UAB PEL QUE FA A L’ENTRADA DELS MOSSOS D’ESQUADRA

l’article 3 dels Estatuts de la UAB respecte la intervenció dels Mossos a la facultat de lletres:

Article 3. Principis d’actuació

1. Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s’inspira en

els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

2. És deure de totes les persones integrants de la comunitat universitària, i en particular dels

òrgans de govern, atenir-se i donar plena efectivitat a aquests principis.

3. La Universitat i els membres de la comunitat han d’impedir qualsevol mena de

discriminació i promoure en particular la integració de les persones amb discapacitats.

4. Són principis especialment proclamats i garantits:

a) La llibertat de càtedra, de recerca i d’estudi, així com la llibertat d’expressió i de reunió dins dels recintes i campus de la universitat.

DEL REGLAMENT DEL CLAUSTRE

TÍTOL I. NATURALESA, FUNCIONS I COMPOSICIÓ


1. Els membres del Claustre són elegits d’acord amb el que preveu el Reglament

electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. La condició de membre del Claustre es perd per renúncia o per la pèrdua de la

condició en virtut de la qual fou adquirida. La renúncia s’ha de formalitzar

mitjançant un escrit al president del Claustre.

3. Els membres són cessats pel president del Claustre en cas de tres absències

injustificades a les seves sessions, llevat dels membres nats. Les justificacions

han de ser lliurades a la Secretaria General, com a màxim deu dies després de la

sessió.

4. En els casos de pèrdua de la condició de membre del Claustre, els

claustrals són substituïts pels suplents proclamats en el seu dia per la Junta

Electoral General.

TÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE


Article 13. Convocatòria


1. La convocatòria de les sessions plenàries del Claustre correspondrà al rector.

En cas que la convocatòria respongui a la petició escrita d’un terç dels claustrals,

el Claustre ha de ser convocat dins el termini de vint dies naturals a partir de la

presentació de la petició.

2. Les sessions plenàries del Claustre han de ser comunicades als claustrals amb

una antelació mínima de vint dies, llevat dels casos d’urgència apreciada per la

Mesa. La convocatòria ha d’indicar el termini atorgat per la Mesa per tal que els

claustrals puguin exercir el dret previst a l’article següent d’aquest Reglament.

També indicarà el termini per presentar documents relacionats amb els diversos

punts de l’ordre del dia, als efectes de la seva admissió o inadmissió a tràmit i

posterior tramesa als claustrals.

3. La convocatòria s’ha d’enviar, com a mínim, amb deu dies hàbils d’antelació a

la data de celebració de la sessió i ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia i de

la data, lloc i hora en què se celebrarà la sessió. Pel que fa a la documentació

relativa als punts de l’ordre del dia, cal enviar-la amb una antelació mínima de cinc

dies hàbils.

Article 14. Ordre del dia

1. La convocatòria s’ha d’acompanyar de l’ordre del dia, que és acordat per la

Mesa del Claustre tenint en compte:

a) preceptivament, les peticions d’un mínim de cinc per cent del claustrals

formulades per escrit en el termini estipulat per la Mesa, llevat d’aquells

assumptes que no siguin competència del Claustre,

b) si ho estima oportú, els suggeriments dels claustrals formulats per escrit en el

termini estipulat per la Mesa.

2. No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, llevat

que estiguin presents tots els membres del Claustre i es declari la urgència de

l’assumpte mitjançant el vot de la majoria simple.

3. En qualsevol moment, la Mesa pot acordar el canvi de l’ordre de discussió dels

punts de l’ordre del dia.
  Deixa un comentari

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

  Google photo

  Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

  Twitter picture

  Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

  Facebook photo

  Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

  S'està connectant a %s%d bloggers like this: